dimarts, 29 d’abril de 2008

Què he aprés amb aquesta activitat?

Amb aquesta activitat, hem après principalment a sintetitzar els conceptes més importants per a poder explicar què és el software lliure i intentar donar a conèixer a persones que no dominen aquests aspectes de les noves tecnologies.

El fet de buscar imatges i música no ha suposat un gran esforç per al grup, però sí hem trobat dificultat a l’hora de cercar les idees principals del conjunt de textos i vídeos per a poder plasmar-les posteriorment al treball.

El programa Slideshare no ens ha presentat grans problemas, ja que les seues instruccions eren clares i precises, i hem pogut utilitzar-lo fàcilment.

També sens ha ofert la possibilitat de veure i cercar altres presentacions en la pàgina web de Slideshare, i d’aquesta forma ens hem pogut fer una idea del que era una bona presentació, i també del que no ho era.

Aquesta activitat ens ha servit per a aprendre què és el software lliure i els seus principals avantatges, i descobrir molts programes i la seua utilitat, així com pàgines web.

El més important ha sigut reflexionar sobre l’ús del software privatiu, ja que no ens aporta gaires beneficis, i conscienciar-nos per a començar a utilitzar el software lliure.

Components del grup:

Ana Masià Gracia

Miriam Merlos Micó

Sara Millán Lengua

Alba Miró Lloret

Inés Miravet Durà

dijous, 10 d’abril de 2008

Anàlisi dels capítols 4 i 5 de "Les TIC a l'Educació Infantil (Jordi Cases i M. Roser Torrescasana)

La introducció de les noves tecnologies a l’aula ha creat plantejaments de tot tipus per als mestres i totes aquelles persones que s’encarreguen de portar a terme aquestes reformes. L’organització dels recursos TIC i la seua gestió son uns d’aquests plantejaments i és el tema que els autors ens plantegen en el quart dels capítols “Les TIC a l’Educació Infantil”que ens disposem a analitzar.

En primer lloc el senyor Jordi Cases i la senyora M. Roser Torrescasana donen rellevància a l’organització de l’equip de mestres que s’encarreguen de la presa de decisions en aquest aspecte, el qual està format per diversos sectors com són: l’equip directiu, el coordinador informàtic o la comissió informàtica, i el claustre de mestres .

Tot seguit, els autors d’aquest manual es disposen a explicitar totes aquelles necessitats bàsiques de que l’escola a de disposar per a tenir una correcta dotació en les TIC. En primer lloc es fa referència al cablatge de l’escola o espai wifi per a disposa d’una bona connexió a Internet.

A continuació mostren la possible organització d’una aula d’ordinadors per a que siga eficient, i a continuació es pot observar l’organització d’una classe on els ordinadors estan dins de la mateixa aula. Aquesta segona modalitat és la que ha adquirit més rellevància en els últims anys, ja que l’organització de les aules d’Educació Infantil en racons ho demanden així.

Ela autors també fan referència a altres tipus de materials TIC com son perifèrics, canó de projecció, càmera de fotos, càmera de vídeo, i per últim les pantalles tàctils.

Per a finalitzar el tema, es tracten alguns criteris que és necessari plantejar-se a l’hora d’introduir les TIC a l’escola.

En el capítol número cinc del llibre, els autors ens proposen alguns recursos didàctics que es poden trobar a la xarxa i que la realització d’algunes de les seues activitats podem ser interessants en relació als temes que s’estiguen tractant a l’aula. Un d’aquests recursos el trobem a la pàgina web http://www.educalia.org. Aquesta pàgina ofereix activitats per a distints nivells educatius (infantil i primària, i secundaria). Una activitat interessant que trobem és la de “La casa màgica”. En aquesta, els alumnes i les alumnes visualitzen el dibuix d’una casa en la qual hi viuen diferents famílies que han acollit xiquets i xiquetes de distintes parts del món. Segons en la finestra que hi cliques, un dels personatges que hi viu en la casa t’explica una història diferent. Aquesta activitat treballa la solidaritat en els nens i nenes a nivells emocional, i poden treballa psicomotricitat fina amb el domini del ratolí.

Els dos capítols descrits en aquest text donen al lector una idea real del que és la introducció de les TIC a l’aula, i no deixa els seus plantejaments en la mera teoria. Tracta aquelles qüestions a les quals tots els mestres i les mestres cerquen una resposta adequada per a realitzar la seva tasca de la millor manera possible.

Aquest llibre podria equiparar-se a un manual de formació de futurs mestres en el tractament de les noves tecnologies a l’escola, el qual deixa un marge prou gran per a que els mestres i les mestres prenguen les seues pròpies decisions.

dimecres, 9 d’abril de 2008

EL PAPER DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL I ES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL

El Real Decrete del primer cicle d’Educació Infantil s’inicia enunciant part del seu contingut com al conjunt d’ensenyances mínimes que es consideren necessaris per a garantir als xiquets i xiquetes una educació de qualitat, tenint en compter la importància dels aprenentatges que és realitzen en aquesta etapa educativa, i als trets singulars que caracteritzen la nostra societat. D’aquesta manera, al llarg del decrete es fa referència a la finalitat d’aquest període educatiu, els objectius que persegueix, les àrees que la constitueixen, el tipus d’avaluació que es segueix en aquesta, etc; es fa referència a tot un seguit d’actituds, procediments i metodologies que realment són necessàries per a una educació de qualitat. Tot i això, l’única referència que es realitza a les TIC en tot aquest període és en la part de “Lenguajes: comunicación y representación” on, en el bloc 2 “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación”,

trobem el següent contingut:

“Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como

ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.

Acercamiento a producciones audiovisuales como

películas, dibujos animados o videojuegos. Valoración

crítica de sus contenidos y de su estética.

Distinción progresiva entre la realidad y la representación

audiovisual.

Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un

uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías

de la información y la comunicación.”

La introducció de les TIC als centres escolars, al meu parer la nova llei no empara les noves tecnologies de la manera que deuria fer-ho. A diari escoltem a les aules de magisteri, i en especial en aquesta assignatura, la necessitat d’integrar les TIC a les aules de totes les escoles de manera que passen a formar part de la dinàmica general del centre; en canvi, llegint aquest decrete no trobem cap intenció de normalització i integració d’aquestes, sinó més bé un inici d’utilització com a ferramentes de treball únicament en l’àrea de treball del llenguatge.

diumenge, 6 d’abril de 2008

Les TIC a l'Educació Infantil

Jordi Cases i M. Roser Torrescasana inicien el seu treball “Les TIC a l’Educació Infantil “ realitzant un passeig per l’origen del present tecnològic, i les conseqüències que aquesta realitat te sobre sobre les persones que en ella hi viuen. La nostra societat es troba en una evolució continua i un canvi infinit, que obliga als individus a reciclar-se constantment tant pel que fa a la vida laboral, com a la vida privada: “te recicles o mors”.Així, les xiquetes i els xiquets que formen part d’aquesta (no només els alumnes i les alumnes d’educació infantil), es veuen totalment immersos en aquest entorn, en el qual estan integrats.

D’aquesta manera, l’escola es veu obligada a adaptar el seu PCC (Projecte Curricular de Centre) a aquesta nova mentalitat i dinàmica de vida, de manera que fan aparició les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació)als centres escolars. Els autors fan especial insistència en aquesta matèria a la següent qüestió: “les TIC no han de ser un recurs esporàdic, han d’estar integrades a l’entorn escolar de l’infant de la mateixa manera que estan integrades a la societat” (Pàg.: 17)

Tot seguit, els autors mencionen un seguit de actituds i capacitats que poden i es deuen treballar amb les TIC, com és el cas del desenvolupament d’un major grau d’autonomia i independència, millora de la motricitat fina, treball del llenguatge(oral, escrit, plàstic...), descobriment d’ell mateix, etc.

Un tema important a que el senyor Cases i la senyora Torrescasana fan referència és el paper del mestre en les TIC, ja que en l’actualitat i en aquest àmbit l’aprenentatge de les xiquetes i dels xiquets no pot limitar-se a la simple memorització i a la realització d’activitat aïllades, sinó que el mestre ha de conseguir que els seus alumnes “aprenguin a aprendre”.

Per últim, els autors dediquen un espai al treball en equip que les TIC generen entre els mestres i les mestres dels centres educatius, ja que aquestes demanden una seqüenciació i una adaptació dels continguts que només s’aconsegueix mitjançant el diàleg amb les companyes i els companys docents.

dilluns, 17 de març de 2008

Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologias de la información

TENDENCIAS EN EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Jordi Adell

Adell, J. (en prensa), Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. En M. Area (Coord.): Educar en la sociedad de la información. Bilbao: Descleé de Brouwer.

Alba Miró Lloret

L20- Noves tecnologies aplicades a l’educació

2º de Magisteri Infantil

Durant les últimes dècades el mon occidental s’ha vist transformat per un seguit de descobriments i aplicacions tecnològiques que han modificat la vida i el pensament dels habitants d’aquestes zones del planeta. Aquesta modificació s’ha donat en tots els àmbits que afecten a l’ésser humà, incloent l’educatiu. En aquest article, s’intenten posar de manifest les implicacions que s’originen en la vida dels docents, amb la introducció de les noves tecnologies en l’ensenyament escolar, i la influència que les decisions polítiques tenen en aquest fet.

El text s’inicia amb una revisió al nostre passat en funció de la potència de les noves tecnologies, ja que, com l’autor descriu: “Sólo adoptando una perspectiva histórica es posible comprender las transformaciones que ya estamos viviendo en nuestro tiempo”.

Així, proposa com a primer canvi radical de la història de la humanitat, l’emergència de llenguatge oral. Aquest permetia anar més allà del món físic i present, i donava l’oportunitat de fer referència a sentiments i pensaments externes, i realitats llunyanes. Tot seguit, l’autor fa referència a la invenció de signes gràfics per a la plasmació física del llenguatge escrit, com a segona gran revolució de la humanitat.Com l’autor descriu, aquesta revolució va anar més enllà dels límits biològics: “permitió la independencia de la información del acto singular entre el hablante y el oyente, temporal y espacialmente determinado, la posibilidad de preservar para la posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho-oido”. A més, la literatura i la ciència varen aprofitar-se de l’objectivitat, la fiabilitat i la permanència d’aquesta art que és l’escriptura, donant un pas en el coneixement i en l’educació formal. Amb aquesta comença la descontextualització del procés ensenyament-aprenentatge de que a dia d’avui encara es sofreixen les conseqüències en l’educació formal, ja que l’aprenentatge deixa de construir-se mitjançant les experiències de la vida diària i passen a trobar-se escrites en un paper:”la palabra, escrita y hablada, toma el relevo de la experiencia directa con las cosas”.

La tercera de les revolucions en l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació és l’impremta, la qual està altament relacionada l’anterior. Tot i això, el seu naixement va tenir una gran influència en la creació de textos en grans quantitat i per tant va influir de manera contundent en la cultura. A partir d’aquesta varen sorgir les primeres biblioteques universitàries.

Tot seguit, l’article fa referència a la quarta i última revolució, la qual s’apropa més a la nostra realitat actual: la dels medis electrònics i la digitalització. L’escriptura comença a moure’s del paper deslligant-se dels objectes físics i a viatjar a major velocitat que el seu creador. Amb aquesta nova forma de codificar la informació va anar més enllà, fins a la creació de textos, imatges i so digitalitzats. La societat que s’està creant com a resultat d’aquest fenomen s’anomena: societat de la informació.

A continuació, una vegada definides les quatre revolucions principals de l’evolució de les tecnologies, ens capbussem en aquestes mateixes. Segons la cita que trobem a l’article, de Gonzàlez, Gisbert et al., (1996, pàg.: 413) entenem per noves tecnologies “ el conjunto de procesos o productos derivados de la nuevas herramientas, soportes de la información y canales de la información relacionados con el almacenamiento, procesamiento i transmisión digitalizados de la información”.

Tot i això, encara que les noves tecnologies tenen una elevada taxa d’ús en la nostra societat, l’element clau d’aquestes son les reds informàtiques de les que destaca internet, ja que dóna l’oportunitat als usuaris de comunicar-se instantàneament a llarga distància, recerca informació, etc. La principal conseqüència d’aquest fenomen digital és el bombardeig d’informació que els ciutadans rebem diàriament i la velocitat de regeneració d’aquesta, que creix i canvia contínuament, sense créixer paral·lelament el nostre nivell d’informació.

Tot seguit, l’autor ens mostra la percepció “natural”que tenen alguns autors de les revolucions anteriorment descrites. Levinston (1990) descriu aquestes revolucions com una successió de tres estadis: en primer lloc fa referència a les limitacions biològiques (vista, oïda i memòria) amb que ens trobem els éssers humans a l’hora de comunicar-nos. D’aquesta manera, en el segon dels estadis es descriu el pas donat per a superar aquestes barreres biològiques, en que s’abandona la comunicació natural. En tercer i últim estadi es fa referència a la creació de nous mitjans electrònics que augmenten de manera inimaginable les nostres possibilitats comunicatives.

Un cop descrita l’evolució que han sofert les noves tecnologies al llarg de la història,

i la seua descripció, l’article ens endinsa en l’estudi dels efectes que aquestes han tingut en àrea educativa.

Existeixen un seguit d’idees que l’autor destaca i que posen en relació l’educació i la formació amb l’existència i el desenvolupament de les noves tecnologies. La primera d’aquestes fa referència al continu reciclatge al que ens veiem sotmesos els ciutadans per a conviure en una societat en que els avanços tecnològics són continus. En l’actualitat, les accions formatives en aquest sector es veuen restringides a la voluntat individual la qual cosa ha de tenir-se en conter en tot moment, ja que aquests mitjans tecnològics estan convertint-se en la principal eina de desenvolupament al món, incloent el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Tot seguit, la segona de les idees destacades per l’expert és l’endinsament d’aquestes noves tecnologies en les aules educatives i la seua dinàmica interna. La tecnologia no només serà una manera de recerca d’informació per als estudiants, sinó que formarà part de les formes de comunicació entre els propis aprenents o entres aquests i el professor.

Una tercera conseqüència de la transformació de l’entorn educatiu actual serà el canvi de rols que es produirà tant per als docents com per als seus aprenents. Mentre que en l’entorn actual l’ensenyant adquireix un nivell molt elevat d’importància en l’educació del seu estudiant, en aquest nou àmbit, aquest es veurà bàsicament com un guia de l’ensenyament en que l’element principal de l’aprenentatge serà l’alumne.

Tot seguit, i en quart i últim lloc, se’ns parla dels nous materials de l’ensenyament aprenentatge, on els nous suports electrònics electrònics estan canviant la manera de guardar i presentar la informació.

A continuació l’autor de l’article comentat conclou a mena de resum, fent referència a la importància d’iniciar des de ben menuts als nous ciutadans i ciutadanes en la seua tasca d’assimilació de la dinàmica i de la forma de pensament que creen les noves tecnologies. A continuació, es dedica a donar rellevància a la importància de les reds informàtiques (com és Internet) i de les noves tecnologies en general, que ens obrin a un món diferent i a una nova manera de fer i de pensar.

Finalment, fa referència a la influència de les noves tecnologies en el sector educatiu, i a les importants modificacions en aquesta es donaran.

Les persones que a dia d’avui ens formem com a mestres, hem estat educats en una escola amb uns valors i uns objectius entre els quals no es donava pràcticament cap tipus d’importància a l’educació tecnològica, per aquest motiu els estudiants de magisteri necessitem una conscienciació sobre la seua vitalitat. Així, un cop analitzat l’article, podem dir que aquest posseeix un gran potencial per a realitzar aquest treball d’iniciació al coneixement de la importància de les noves tecnologies en la vida dels nostres alumnes i les nostres alumnes, ja que la seua estructura posseeix una primera part en la que l’especialista dedica l’espai a l’aprofundiment en el seu origen i la seua evolució, la qual cosa ens ajuda a descobrir diferents aspectes de la vida quotidiana i de la nostra cultura general que tenen una gran relació amb la tecnologia actual que desconeixíem. A més, la segona part del text aprofundeix en aspectes de tipus més educatius, entre els quals cal destacar la menció a la possibilitat d’una futura escola virtual totalment regida per la tecnologia, la qual cosa ens proporciona una gran dosis de realitat i ànims per a posar-nos en marxa amb la nostra tasca.

dimecres, 12 de març de 2008

Recerca de blogs educatius

INTRODUCCIÓ A LA TASCA

Els blogs que he triat i que trobem en aquest escrit han estat seleccionats d’entre les mils de pàgines que apareixen en els buscadors més comuns (com és el cas del Google) o d’altres que ens has aconsellat (com el Technorati, Google Blogs o BlogPulse), quan escrius en la seua barra paraules com: “Blogspot” “educació infantil”, “escola”, “aules TIC”... (tant en castellà com en català).

Els criteris que he utilitzat per a seleccionar-los han sigut:

 1. Que mostraren un mínim de serietat cap a la materia educativa
 2. Que s’hagueren actualitzat recentment (al voltant d’un mes com a màxim)
 3. Que la majoria tractaren el tema de les aules TIC
 4. Que no es limitaren a la mera successió de fotos i vídeos sense cap explicació més.

D’entre tots els que he seleccionat, el que més m’ha interessat ha estat el de Domingo Mendez.( http://domingomendez.blogspot.com/). L’autor d’aquest blog dóna especial importància a la influència que te en l’educació l’utilització de les noves tecnologies, no només en les aules d’infantil sinó en tots els nivells educatius.

Tot i que no es dedica especialment a la meua especialitat d’educació infantil, ha sigut el blog que he trobat més interessant ja que ataca de ple aquest aspecte educatiu que és l’utilització de les noves tecnologies a l’aula, i que en l’actualitat, tot i l’existència d’infinitat d’avanços en totes les matèries, sol deixar-se de banda; per tant els xiquets i xiquetes de les aules d’infantil continuen sense gaudir dels mitjans tecnològics necessaris per a la seva educació.

BLOGS D’INTERÈS

Els 12 blogs que més m’han interessat han estat els següents:


 • El blog d’educació infantil(CEIP Pau Romeva)

http://infantilpauromeva.blogspot.com/

 • Blog d’educació Infantil de Sant Cristofol

http://santcristofolinfantil.blogspot.com/

 • Blog de Rocio Cabanillas (educadora)

http://rociocabanillas.blogspot.com/

 • Sóc mestre

http://socmestre.blogspot.com/

 • Blog d’educació infantil del col·legi “La Presentación”

http://infantilpresentacion.blogspot.com/

 • Blog d’educació infantil “La escuelona”

http://blog.educastur.es/escuelonaei/

 • Ús de les TIC en matemàtiques

http://matesactivas.blogspot.com/

 • Ordenadors a l’aula

http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/

 • El Rincón del Ordenador

http://elordenadoreninfantil.blogspot.com/

 • Mi clase

http://miclase.wordpress.com/

 • La clase de Inés

http://laclasedeines.wordpress.com/

 • Blog de Domingo Mendez (Les aules TIC)

http://domingomendez.blogspot.com/

D’entre aquests 12, els 5 més destacats són:


 • El blog d’educació infantil(CEIP Pau Romeva)

http://infantilpauromeva.blogspot.com/

Aquesta pàgina és una eina creada i utilitzada per el personal docent del centre d’infantil, en que pretenen mostrar les activitats que els alumnes i les alumnes realitzen en ell. Per a aquesta finalitat aporten explicacions, vídeos, fotografies, etc.

És fa especial referència a la disposició d’una aula TIC (acrònim de Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

 • Blog d’educació Infantil de Sant Cristofol

http://santcristofolinfantil.blogspot.com/

Aquest blog pertany a una escola d’educació infantil del col·legi Sant Cristofol, i els seus creador fan especial referència a les activitats i celebracions que han tingut lloc en el centre, i el seu procés de realització, com és el cas de Carnestoltes, la Festa del Groc, el Dia de la Pau, etc.

 • Blog de Rocio Cabanillas (educadora)

http://rociocabanillas.blogspot.com/

L’educadora Rocio Cabanillas, mitjançant el seu blog, pretén realitzar una adaptació de les noves tecnologies als alumnes més menuts de l’escola, els quals troben algunes dificultats a l’hora de realitzar algunes activitats.

 • Sóc mestre

http://socmestre.blogspot.com/

Durant la cerca de blogs sobre educació a la xarxa, he trobat aquest amb la direcció http://socmestre.blogspot.com/ En aquest, com el seu propi autor descriu, s'intenta realitzar una recopilació de les experiències de la vida d'un mestre des dels seus inicis en la docència, i els recursos que crea i utilitza a l'aula, resultats, avantatges i desavantatges.

 • Blog de Domingo Menendez (Les aules TIC)

http://domingomendez.blogspot.com/

L’autor d’aquest blog dóna especial importància a la influència que te en l’educació l’utilització de les noves tecnologies, no només en les aules d’infantil sinó en tots els nivells educatius.

Tot i que no es dedica especialment a la meua especialitat d’educació infantil, ha sigut el blog que he trobat més interessant ja que ataca de ple aquest aspecte educatiu que és l’utilització de les noves tecnologies a l’aula, i que en l’actualitat, tot i l’existència d’infinitat d’avanços en totes les matèries, sol deixar-se de banda; per tant els xiquets i xiquetes de les aules d’infantil continuen sense gaudir dels mitjans tecnològics necessaris per a la seva educació.

CONCLUSIÓ

Amb aquesta activitat he tingut l’oportunitat de veure la infinitat de blogs que existeixen destinats a millorar les tasques educatives, mitjançant aportacions d’activitat realitzades en altres aules i col·legis que han estat interessants, les qual poden servir-me com a eina en el meu futur docent.

Tot i això, he de dir que moltes d’aquestes pàgines mostren la tasca dels docents com un seguit d’activitats d’entreteniment infantilitzades, sense cap finalitat educativa. Al meu parer, aquestes deurien posar més ènfasi en la redacció dels seus objectius i resultats de les activitats.

Així, en conclusió he de dir que he pogut descobrir una aplicació pràctica dels coneixements obtinguts en la tasca. Tot i això, pense que hauria extret aquests coneixements amb la recerca d’algun blog menys.

dimecres, 27 de febrer de 2008

Què he aprés amb la creació del meu blog?

Fins el moment no havia experimentat amb els blogs, tot i haver sentit parlar d'ells. Coneixia el funcionament de pàgines amb característiques similars com son els metroflogs i els fotologs, i equiparant-los amb aquests he de dir que m'ha sorpres la quantitat d'opcions i possibilitats que s'ofereixen en els blogs donant la possibilitat de caracteritzar-lo de distintes formes segons la seua finalitat. Així, he hagut d'estar una estona per a coneixer les diferents opcions i adaptar-lo al meu gust, però ha estat una experiència interessant.
Per últim, cal fer referència a l'existència de l'opció de crear la teua pàgina en llengua catalana, ja que és un fet que trobem bastants menys vegades del que ens agradaria.

Salutacions a tots i totes

Miró